image


SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA


PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)


Palveluntuottaja


Yksityinen palvelujentuottaja

Nimi: Nokian ja Pirkkalan nuorisoasunnot ry (NoPiNa)

Palveluntuottajan Y-tunnus: 1738995-6


Kunnan nimi: Nokia

Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi:

Toimintayksikön nimi

Nokian nuorisoasunnot, Pirkkalan nuorisoasunnot, Ylöjärven nuorisoasunnot

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Sosiaalinen isännöinti ja tuettu asuminen; kohderyhmänä taloudellista ohjausta / erityistä tukea tarvit- sevat nuoret, maksimissaan 10 nuorta kerrallaan

Toimintayksikön katuosoite

Työskentely tapahtuu asiakkaiden omissa kodeissa nuorisoasuntoyhdistysten kohteissa osoitteissa Otonkatu 1, Kaskenpolttajantie 5, Laaduntie 8 ja Kaskitie 2

Postinumero

37100, 33960, 33480

Postitoimipaikka

Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi

Toimintayksikön vastaava esimies

Markku Niskanen, Yhdistyksen hallituksen pu- heenjohtaja

Puhelinnumero

0500-636064

Sähköposti

soormarkku50@gmail.com

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt)

-

Palvelu, johon lupa on myönnetty

-

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

-


image

kirjaamo@valvira.fi


PL 210, 00531 Helsinki

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Faksi 0295 209 700

Puhelin 0295 209 111


Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Faksi 0295 209 704

www.valvira.fi

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)


Toiminta-ajatus


Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin.


Mikä on yksikön toiminta-ajatus?


NoPiNa tuottaa nuorisoasuntojen asukkaille (17-29v.) sosiaalista isännöintiä sekä tuettua asumista asukkaiden henkilökohtaisen tarpeen (aiemmat asumisen ongelmat / laitosasuminen, taloudelliset vai- keudet / maksuhäiriömerkinnät, sairaudet / vammat) mukaan. Sosiaalisen isännöinnin ja tuetun asumi- sen tarkoituksena on kehittää asukkaiden asumisen taitoja sekä taloudenhallinnan taitoja niin, että itse- näinen asuminen mahdollistuu ja asunnottomuus ei toteudu / uusiudu.

Arvot ja toimintaperiaatteet


Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne.


Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperi- aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape- riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami- sessa.


Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet?


Kaikki NoPiNan toiminta perustuu ammatillisuuden, yksilöllisyyden ja tasa-arvoisuuden pohjalle. Jokai- nen asukas kohdataan omana itsenään, omassa tilanteessaan. Työn tarkoituksena on aina onnistunut asuminen, jonka sisältö voi vaihdella yksilökohtaisesti huomioiden ns ulkopuoliset kriteerit (mm. naapu- rit, vuokranantaja).


RISKINHALLINTA (4.1.3)


Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asi- akkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyh- teisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia?


Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat


Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analy- sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval- vonnan osa-alueille.


Riskinhallinnan työnjako


Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tie- toa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii ak- tiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitel- man laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.


Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky- kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteutta- miseen ja kehittämiseen.

Turvallisuus suunnitelma on liitteenä (LIITE1).


Riskien tunnistaminen


Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan.

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?

Yhdistyksen hallitus ja henkilökunta käyvät säännöllistä avointa vuoropuhelua. Mahdolliset epäkohdat yms. tuodaan suoraan keskusteluun.

Riskien käsitteleminen


Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin- nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami- nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta.

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

Mahdolliset haittatapahtumat ja läheltä piti –tilanteet käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja tilanteet ja niiden käsittely raportoidaan yhdessä yhdistyksen kokouskirjanpidon kanssa. Yhdistyksellä on mahdollisuus hallituksen kokouksen koolle kutsumiseen nopealla aikataululla, mikäli tilanne sellaista vaatii.

Korjaavat toimenpiteet


Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilan- teen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettely- tapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset.

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin?

Mikäli ed. tapahtumat aiheuttavat tarvetta menettelytapojen muutoksiin, niistä keskustellaan yhdistyk- sen hallituksen ja henkilökunnan kesken. Mikäli tarvetta toiminnan muutoksille syntyy, muutokset teh- dään tapauskohtaisesti heti tai erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Muutoksista tiedottaminen


Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun- nalle ja muille yhteistyötahoille?

Yhdistyksen hallitus informoi henkilökuntaa viipymättä mahdollisista muutoksista työskentelyssä, mikäli henkilökunta ei ole ollut paikalla asiasta sovittaessa. Yhteistyötahoille informoinnista sovitaan aina ta- pauskohtaisesti henkilökunnan ja hallituksen kesken.


OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3)

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt


Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt.

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Hanna Kantola, Kaisa Lehto, Markku Niskanen

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Kaisa Lehto, Otonkatu 1, 37100 Nokia, kaisa.lehto@nopina.fi, 045 890 9192

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)


Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä?

Yhdistyksen hallitus käsittelee omavalvontasuunnitelman 2 vuoden välein tai palvelutarjonnan merkittä- västi muuttuessa tai henkilökunnan vaihtuessa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus


Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omaval- vonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen.

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?

Omavalvontasuunnitelma on esillä Nopina ry:n toimistolla sekä sähköisesti yhdistyksen verkkosivuilla www.nopina.fi.


ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2)

Palvelutarpeen arviointi


Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit- tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli- suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni- tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu.

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan useimmiten asumista edeltävässä asuntohaastattelussa, jossa kar- toitetaan asiakkaan elämäntilannetta kokonaisuudessaan. Iso painoarvo on asiakkaan omalla käsityk- sellä palvelun tarpeesta. Mittareina käytetään mm. mahdollisen aiemman asumisen onnistumista, ta- loudenhallinnan taitoja (mm. luottotietomerkinnät) sekä muuta henkilökohtaista tilannetta. Joissakin ti- lanteissa palveluntarve on noussut esiin toisaalla (mm. sosiaalityö tai oppilaitos), jolloin palvelutarpeen kartoitus lähtee em. tahojen yhteydenotosta. On mahdollista, että palvelun tarpeen arvioinnissa nousee esiin sellaisia tekijöitä, että NoPiNan tuottama palvelu ei ole tarkoituksenmukaista (yli- tai alimitoitettua), jolloin palvelua ei voida tarjota.

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Asiakas on aina osallisena oman palveluntarpeen arvioinnissa, sillä tuettu asuminen ja sosiaalinen isän- nöinti eivät ole tahdonvastaisia palvelumuotoja.


Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma


Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suun- nitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoit-

teet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitel- maa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

-

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

-

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 §)


Kun lapsi on sijoitettu laitoshuoltoon avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna, hänelle laaditaan hoito- ja kasvatussuunni- telma, joka täydentää lastensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitseman hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijais- huollon tarkoituksesta ja sen tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä lapsen huoltajille.

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

-

Asiakkaan kohtelu Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat- tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistu- mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?

Asiakkaan itsemääräämisoikeus toteutuu täydellisesti, sillä toiminta perustuu täyteen vapaaehtoisuu- teen. Asiakastapaaminen peruuntuu, mikäli asiakas ei ole siihen suostuvainen ja tapaamiset sovitellaan ohjaajien työajan puitteissa asiakkaan aikataulun mukaan. Toistuvat peruuntumiset ja yhteistyöhön si- toutumattomuus voivat vaikuttaa vuokrasopimuksen jatkumiseen.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet


Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai- sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuol- lossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoi- menpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Las- tensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa.


Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?


Käytössä ei ole rajoitustoimenpiteitä.


Pohdittavaksi:

- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.)


Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty- mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur- vaa.

Asiakkaan kohtelu


Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo- rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis- vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan.

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial- lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh- dannut haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Mikäli asiakas / asiakkaan omainen / henkilökunta kokee, että asiakkaan kohtelu ei ole ollut asianmu- kaista / laatutavoitteet täyttävää, on hänellä oikeus (henkilökunnalla velvollisuus) tehdä asiasta ilmoi- tus yksikön esimiehelle. Esimies järjestää asian käsittelyn viipymättä ja asian käsittely dokumentoi- daan yhdistyksen pöytäkirjojen dokumentoinnin tapaan.

Asiakkaan osallisuus


Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen


Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asi- akkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.

Palautteen kerääminen


Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas- palautetta kerätään?

Nuorisoasuntojen toiminnassa kerätään palautetta asumisviihtyvyyskyselyin joka toinen vuosi. 2016 vuoden alusta lähtien kerätään sosiaalisen isännöinnin ja tuetun asumisen päättyessä kirjallinen palaute palvelun päättyessä, jolla kartoitetaan asiakastyytyväisyyttä sekä mahdollisia kehitysehdotuksia.

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä


Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Kaikki saatu asiakaspalaute käydään läpi henkilökunnan toimesta ja se huomioidaan suunnitellessa, kehittäessä ja arvioitaessa toimintaa.

Asiakkaan oikeusturva

a) Muistutuksen vastaanottaja

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Markku Niskanen

 1. Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista


  Sähköposti: sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11

  p. 040 800 4187

  p. 040 800 4186

  Frenckellinaukio 2 B

  PL 487

  3310 Tampere

  Varaa käyntiaika etukäteen puhelimitse.


  Asiakaslain 24§ on määritelty sosiaaliasiamiehen tehtävät:


  1. Neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa

  2. Avustaa asuakasta muistutuksen tekemisessä

  3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista

  4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

  5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa selvitys vuosit- tain kunnanhallitukselle.c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

-

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

Mahdolliset muistutukset yms. käsitellään yhdistyksen hallituksessa ja niiden vaikutuksista toiminnan kehittämiseen informoidaan henkilökuntaa.

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

3 kkPALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

-

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen

-

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk- seen ja kuntouttavaan toimintaan.


Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?


-

Ravitsemus


Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa?


-

Hygieniakäytännöt


Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäytännöille ta- voitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen es- täminen.


Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti?


-

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje.

Terveyden- ja sairaanhoito


Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemanta- pauksen varalta.

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?

-

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?

-

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?

-

Lääkehoito


Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää- kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim- mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö.

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?

-

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta?

-

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa


Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi

asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan- tajien kanssa toteutetaan?

Tiedonkulun toteutuminen sovitaan yksilökohtaisesti työskentelyn alkaessa. Pääsääntöisesti tiedon- kulku varmistetaan yhteisillä verkostopalavereilla.

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.)


Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati- muksia?

-


ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa


Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osal- taan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen.

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur- vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

-

Henkilöstö


Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet


Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on lu- vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi- akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.


Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi- dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen- kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan.

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

Henkilökuntaan kuulu 2 hlöä, joista molemmat työskentelevät sekä sosiaalisen isännöinnin ja tuetun asumisen parissa.

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?

Sijaisia ei käytetä lyhyiden poissaolojen yhteydessä. Pidempien poissaolojen yhteydessä hallitus päät- tää tapauskohtaisesti palkataanko sijainen (samat vaatimukset kuin jatkossa on kuvattu rekrytoinnin yhteydessä) vai rajataanko asiakkuuksien määrää.

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

Yhtäaikaisten asiakkuuksien määrää on rajattu ja voimassa olevien asiakkuuksien vaativuus vaikuttaa aina kokonaismäärään. Yhtäaikaisten asiakkuuksien määrä voi siis olla myös paljon pienempi kuin asetettu maksimi määrä.


Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet


Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta- jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote- taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee- seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille.

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

Rekrytoinnissa painotetaan riittävää koulutusta (aiempi opistotaso / AMK) ja kokemusta koulutusta vastaavista tehtävistä. Valittavan henkilön tulee voida osoittaa todistuksin ja / tai suosituksin olevansa kykenevä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?

Rekrytoitavien henkilöiden tulee esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyä varten.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta


Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma- valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työ- hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa.

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan?

Työntekijät perehdytetään työhön henkilökohtaisen tarpeen mukaan (aiempi koulutus ja kokemus vai- kuttavat perehdytyksen määrän tarpeeseen) aina työsuhteen alussa.

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus?

Täydennyskoulutuksessa on suuri rooli työntekijöiden kokemalla tarpeella. Yhdistyksen hallitus käsit- telee mahdolliset koulutustarpeet ja tekee päätökset osallistumisesta. Työntekijät osallistuvat itsenäi- sesti ilman erillispäätöksiä paikalliseen koulutukseen sekä keskusjärjestön (NAL) järjestämään koulu- tukseen, joka on räätälöity NAL:n paikallisyhdistysten tarpeiden mukaan. Myös yhdistyksen hallitus voi tarjota henkilökunnalle mahdollisuutta osallistua hallituksen tärkeäksi kokemaan koulutukseen.

Toimitilat


Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie- railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.


Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi:


 • Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät?

 • Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen

 • Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa.

Tilojen käytön periaatteet

Työskentely tapahtuu asiakkaiden omissa kodeissa, ei toimitiloja käytössä.

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?

-

Teknologiset ratkaisut


Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia

vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suun- nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä.

Nokialla Otonkatu 1 ja Pirkkalassa Kaskenpolttajantie 5 kohteissa on tallentava kameravalvonta käy- tössä asuntojen ulko-ovilla, piha-alueilla. Rekisteriselosteet liitteenä (LIITE 2 ja LIITE3)

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis- tetaan?

-

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto


Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar- vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheutta- mista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista.

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutumi- nen?

-

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

-

Asiakas- ja potilastietojen käsittely


Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edel- lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon- hallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie- toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis- tereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosi- aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti poti- laan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakas- tiedot.


Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen- naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu- delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen.


Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi.


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista.


Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tie- tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erillisiin asiakirjoihin.

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?

Henkilökunta sitoutuu noudattamaan lainsäädäntöä allekirjoittaessaan työsopimuksen.

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?

Yhdistyksen hallitus nimeää uuden työntekijän perehdyttämisestä vastaavan henkilön joka vastaa uu- den työntekijän perehdyttämisestä myös asiakastietojen osalta. Täydennyskoulutukseen hakeudutaan tarpeen mukaan, ensisijaisena tietolähteenä käytetään tietosuojavaltuutetun informointikanavaa inter- netissä www.tietosuoja.fi.

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?

Tietosuojaseloste on nähtävillä julkisesti yhdistyksen toimistoilla sekä yhdistyksen internetsivustolla www.nopina.fi

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Kaisa Lehto Otonkatu 1

37100 NOKIA

045 890 9192

kaisa.lehto@nopina.fi


YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta- misesta.


Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin- hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu- desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.


Toimintayksikkö on pieni ja tuotettu toiminta on pienimuotoista, joten mahdolliset kehittämistarpeet voi- daan käsitellä aina niiden tullessa vastaan niiden vaatiman vakavuuden aiheuttamassa aikataulussa.


Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan ja hyväksytään kahden vuoden välein, ellei tarvetta aiemmalle tarkastelulle muutoin ole.


OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja)

Paikka ja päiväys

24.08.2022

Allekirjoitus Kaisa Lehto

LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK- SIA:


Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE:


Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu- det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän- nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma.